لوازم پزشکی

Category: Automobileblog address: https://farabi-med.com/

blog details: درمانگاه فارابی در سال ۱۳۷۴ شمسی به عنوان درمانگاه دولتی شروع به کار نمود و از همان آغازین روزهای فعالیت خود، به معتبرترین درمانگاه سطح شهر ارومیه تبدیل گردید. پس از فرآیند خصوصی سازی در سال ۱۳۸۳، فارابی به پزشکان شاغل تحت مدیریت «شرکت گروه پزشکی نوین درمان فارابی» واگذار گردید. در حال حاضر اداره درمانگاه به شکل خصوصی و بر اساس قانون تجارت و ثبت شرکت رسمی و اخذ مجوز و پروانه تاسیس از وزارت بهداشت و درمان ادامه یافته است و همان اعتبار پیشین خود را در سایه اعتماد مردم، تلاش مدیریت و کلیه کادر درمانی و پشتیبانی خود حفظ نموده است. و به تازگی لاین فروش لوازم پزشکی آن راه اندازی گشته

keywords: لوازم پزشکی

member since: Dec 30, 2021 | Viewed: 250More Related Blogs |

Page 1 of 71
First Previous
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Next Last
Page 1 of 71